Theo sự chuyển đổi:
Tiền tệ mã

Hoặc quốc gia / tiền tệ

Ngoại tệ chuyển đổi
EUR =
USD
USD =
EUR
To Install Mconverter on your android device

Application

Ứng dụng

Các loại tiền tệ chính yêu cầu

Chuyển đổi các loại tiền tệ chính trong 1 EUR (Để xem chi tiết EUR)Tiền tệ / ngoại tệ tham chiếu Tiền tệ Tỷ giá Số lượng: Để xem chi tiết
Tiền tệ / ngoại tệ tham chiếu Tiền tệ Tỷ giá Để xem chi tiết


Xem các đồng tiền khác


* : Tiền tệ Chính(xem ở trên)

Bắc Mỹ

Tiền tệ Quốc gia

Nam Mỹ

Tiền tệ Quốc gia

Châu Âu

Tiền tệ Quốc gia

Châu Phi

Tiền tệ Quốc gia

Châu Á

Tiền tệ Quốc gia

Châu Đại Dương

Tiền tệ Quốc gia