Đồng tiền trong VS lưu thông tiền tệ không có sẵn

Ngoại tệ chuyển đổi
EUR =
FRF
FRF =
EUR

date :

Application

Ứng dụng
Tiền tệ EUR () không còn được liệt kê

Xem các đồng tiền khác


* : Tiền tệ Chính(xem ở trên)
** : Tiền tệ không còn được liệt kê

Tiền tệ dừng lại

Tiền tệ(ISO2) Mệnh giá

Đồng tiền trong lưu thông

Tiền tệ Quốc gia